Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Opocznie


Zadanie p.n. „Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno”


Wartość zadania ogółem: 63 485 087,90 PLN


Zadanie dofinansowane przez :

Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie pożyczki w wysokości 12.498.000,00 PLN

 

logoPGKopoczno

 


 

OPIS ZAKRESU PROJEKTU

I. Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Gminy Opoczno


II. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków


III. Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ul. Inowłodzka w Opocznie

 

 

Link do WFOŚiGW (kliknij tutaj)