Spotkanie z mieszkańcami - zlewnia Dzielna

W dniu 16.08.2012 roku w miejscowości Dzielna odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie dotyczyło projektu „ Budowa Infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” a konkretniej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialności w Opocznie: kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka, z Urzędu Miasta Burmistrz Pan Jan Wieruszewski, Radny Miasta Opoczno Pan Jerzy Wijata oraz Pan Marek Pietruszewski prezes Ceramiki Serwis.
Po ogólnym wprowadzeniu z zakresu tematu zebrania t.j. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dzielna, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pan Janusz Mlonka przedstawił mieszkańcom kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych z naniesiona trasą kanalizacji sanitarnej i przyłączy, przedstawiono kserokopię wykazów, nr posesji i działek oraz długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzących w skład zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Przedstawiono propozycje Wykonawcy Ceramiki Serwis, co do wykonywania pozostałych odcinków przyłączy wraz z połączeniem z instalacją kanalizacyjną wewnętrzną w budynku, koszty 1 mb przyłączy i 1 szt inwentaryzacji geodezji, które to koszty są po stronie mieszkańca
Pan Burmistrz Jan Wieruszewski apelował do mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie przy realizacji zadania.
Przedstawiciele Urzędu Miasta ora firm uczestniczących w budowie kanalizacji sanitarnej udzielili wyjaśnień co do zakresu ilości i długości ujętej do wniosku o dofinansowanie sieci kanalizacji sanitarnej t.j. zasad współfinansowania przez WFOŚ budowy kanalizacji sanitarnej.
Podczas spotkania ustalono miejsce rozpoczęcia inwestycji.
Przedstawiciele PGK SP. z o.o. w Opocznie przedstawili mieszkańcom kwestie związane z montażem i rozliczaniem podliczników – wodomierzy po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączenie przyłączy posesji do sieci.
Pan Burmistrz apelował tez do mieszkańców, aby nie zwlekali z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to związane z uzyskaniem efektu ekologicznego a dokładniej likwidacją szamb na ścieki.