W środę 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w obecności Pana Burmistrza Jana Wieruszewskiego, odbyło się spotkanie, podczas 


którego została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. Umowę podpisali Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pan Jacek Pacan, Członek Zarządu Spółki Pani Janina 
Ziębicka oraz z ramienia Wykonawcy Prezes Ceramiki Serwis Pan Marek Pietruszewski oraz Wiceprezes Zarządu Stanisław Świątek. Jest to część projektu pn. „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”. Jego zakres przewiduje trzy etapy: 

1. budowę kanalizacji sanitarnej dla Zlewni Januszewice-Kliny, 

2. odcinek Woli Załężnej i Dzielnej 

3. dodatkowe przyłącza w Zlewni Dzielna, Ogonowice, Wola Załężna i Bukowiec Opoczyński oraz Januszewice-Kliny. 

 Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura                               i Środowisko na lata 2007-2013, I Oś Priorytetowa „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tysięcy mieszkańców, budżetu Gminy i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.

Całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej wyniesie 3 986 557,92 zł brutto. Zakres rzeczowy zadania przewiduje budowę 12,676 km i 282 przyłączy. Wybudowana zostanie:

Zlewnia Januszewice-Kliny, o długości 10,305 km z 186 przyłączami; 

odcinek Zlewni Dzielna o długości sieci 923m z 22 przyłączami; odcinek Zlewni Wola Załężna o długości sieci 696,7 m z 20 przyłączami 

oraz dodatkowe przyłącza znajdujące się we wszystkich zlewniach o długości sieci 752 m z 54 przyłączami.

Całość zadania ma być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy tj. do 11 czerwca 2015 roku.

W tym samym dniu podpisano umowę na „Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu” z firmą PHIN INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.