Aktualności

Zmiana cen wody i ścieków od 06.11.2017


               Działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z siedzibą na ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno ogłasza niniejszym taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie objętym działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, które wchodzi w życie na mocy przepisu  art. 24 ust. 8 powołanej Ustawy. Taryfy obowiązują od dnia 6 listopada 2017r. do dnia 5 listopada 2018r. (tj. przez 1 rok )

 

Taryfy od 06.11.2017 do 05.11.2018