Aktualności

Zawory antyskażeniowe

 Szanowni Państwo, 


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważne zagadnienie, jakim jest montaż zaworów antyskażeniowych.

        Dzięki akcji, która została przeprowadzona w styczniu 2017 roku przez Zarząd i Kierownictwo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie polegającej na: dostosowaniu instalacji wodociągowych w istniejących budynkach użyteczności publicznej oraz wspólnotach mieszkaniowych do wymogów obowiązujących przepisów dot. zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wody znacząco wyeliminowano zagrożenie skażenia sieci wodociągowej bakteriami , które mogą znajdować się w wewnętrznych instalacjach wodociągowych u odbiorców. Działania realizowano poprzez montaż zaworów antyskażeniowych na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej z siecią wodociągową gdzie stwierdzono ich brak. Działania te zostały również przeprowadzone odpłatnie u części prywatnych odbiorców na terenie Gminy, u których stwierdzono brak zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz występowanie zasilania instalacji z dwóch źródeł (np. z sieci wodociągowej i własnej studni).

        Wymóg stosowania w/w zaworów antyskażeniowych dotyczy wszystkich odbiorców usług zarówno w nowych jak i istniejących budynkach co regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrasrtuktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 200r. z późniejszymi zmianami):

§ 113 ust. 7.
Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych.
§ 115 ust. 1
Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
§ 115 ust. 2
Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w § 113 ust. 7

         W grudniu 2017 roku w trzech punktach w Opocznie stwierdzono niewielkie zanieczyszczenie bakteriologiczne wody. W budynkach, w których wykryto niewielką ilość bakterii przeprowadzono dezynfekcję tych instalacji i uzupełniono brakujące zawory antyskażeniowe, dzięki czemu wyeliminowano przedostanie się do sieci głównej . Stąd Nasz apel do Państwa o montaż takich zaworów, dzięki którym podniesiemy poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy korzystających z Naszego wodociągu. O ich braku są Państwo informowani przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie po tym jak odczytywacz zauważy taką sytuacje. Prosimy o natychmiastowe reagowanie na taką informacje i zlecenie montażu zaworu antyskażeniowego.

Co to jest zawór antyskażeniowy i w jakim celu się go montuje.

Zawór antyskażeniowy to urządzenie mechaniczne, które chroni sieć wodociągową przed zanieczyszczeniem w efekcie wystąpienia przepływu zwrotnego. Należy podkreślić, że do przepływu zwrotnego może dojść w przypadku wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęknięciem przewodu, dużymi skokami ciśnienia (np. pracą pompy hydroforowej), nadmiernym zapotrzebowaniem na wodę oraz dużym rozbiorem punktowym np. z hydrantu przeciwpożarowego. Zjawisko takie zazwyczaj nazywane jest lawerowaniem zwrotnym. Nadciśnienie, które panuje w instalacji może spowodować, że woda w punkcie odbioru zostanie wtłoczona do wodociągu, czego konsekwencją jest lokalne zanieczyszczenie wody oraz obniżenie jej jakości. Do przepływu zwrotnego może dojść również w efekcie wystąpienia ciśnienia zwrotnego, które ma swoje źródło w systemie znajdującym się poza instalacją wodociągową, gdzie ciśnienie czasami przewyższa ciśnienie występujące w samej instalacji (przepływ zwrotny ciśnieniowy).

Miejsce montażu

 


Rodzaje zaworów antyskażeniowych

W zależności od rodzaju instalacji (budynku) jaką mają zabezpieczać zawory antyskażeniowe możemy podzielić na kilka grup:
- dla zabezpieczenia instalacji w budynkach indywidualnych należy stosować zawory antyskażeniowe typu EA (przykład poglądowego zaworu antyskażeniowego typu EA przedstawia rysunek)
- dla zabezpieczenia instalacji w budynkach usługowych i przemysłowych oraz użyteczności publicznej należy stosować zawory antyskażeniowe typu BA
- dla zabezpieczenia instalacji mieszanych (np. w budynkach indywidualnych z częścią instalacji na cele produkcyjne) należy stosować zawór typu EA na instalacji indywidualnej oraz na zasileniu części instalacji w części usługowej zawór antyskażeniowy typu XY

Zastosowanie odpowiedniego typu zaworu antyskażeniowego, miejsce i pozycja montażu dokładnie regulują przepisy dot. Zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Każdy z zastosowanych zaworów antyskażeniowych powiniem posiadać odpowiedni atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Montaż zaworów antyskażeniowych znacząco eliminuje skażenie sieci wodociągowej zagrożeniem bakteriologicznym oraz poprawą jakości świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo.