charakterystyka oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Opoczna zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta na lewym brzegu rzeki Drzewiczki. Dopływają do niej ścieki ze skanalizowanej części miasta Opoczna. Z lewobrzeżnej części miasta ścieki miejskie dopływają dwoma kolektorami ? 500 i ? 600 (zwane zwyczajowo ściekami miejskimi).

Z prawobrzeżnej części miasta Opoczna dopływają ścieki sanitarne i przemysłowe z zakładu OPTEX S.A. oraz ścieki miejskie (1 kolektor ? 250 i 2 kolektory ? 500). Ścieki z tej części miasta zwane są zwyczajowo ściekami przemysłowymi.

W mieście Opocznie istnieje system kanalizacji rozdzielczej. Ścieki sanitarne odprowadzane są kolektorami do oczyszczalni, natomiast ścieki opadowe odprowadzane są kanałami do rzeki Wąglanki i rzeki Drzewiczki.

Oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby miasta Opoczna Budynek Oczyszczalni Ściekówi terenów do niej przyległych. Zaprojektowano ją w latach 60 -tych, a w roku 1974 oddano do eksploatacji. Użytkownikiem Oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną oczyszczalniaodpowiedzialnością w Opocznie. Jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną opartą na metodzie osadu czynnego wspomaganą chemicznym strącaniem oraz beztlenowej przeróbce osadów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka będąca prawym dopływem Pilicy. Przepustowość Oczyszczalni zaprojektowana została na 7504 m3/d. max 8.800m3/d. Obecnie oczyszcza się w granicach 6.500 do 7.000 m3/d. Oczyszczalnia charakteryzuje się wysoką sprawnością i kształtuje się w granicach 90% realizacji zanieczyszczeń. Z uwagi na wysoką sprawność Oczyszczalni w Opocznie ścieki z niej nie wpływają szkodliwie na jakość rzeki Drzewiczki. Pomimo zadowalającego efektu oczyszczania ścieków PGK w Opocznie zamierza w niedalekiej przyszłości modernizować oczyszczalnie a zwłaszcza jej część biologiczną. Trwają prace projektowe dotyczące modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Opocznie. Obecnie Spółka jest na etapie poszukiwania środków na sfinansowanie modernizacji Oczyszczalni.