Technologia OŚ

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Opoczna jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą na metodzie osadu czynnego wspomaganą chemicznym strącaniem wstępnym. Ścieki surowe dopływające do oczyszczalni z lewobrzeżnej części m. Opoczna kolektorem ? 500 i ? 600 (ścieki miejskie) przepływają przez komorę krat i piaskownik dwukomorowy. W sąsiedztwie komory krat zlokalizowana jest studzienka ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Ścieki te następnie przepompowywane są do osadników wstępnych. Ścieki z prawobrzeżnej części miasta (ścieki przemysłowe) po podczyszczeniu na gęstej kracie o prześwicie 20 mm przepompowywane są do osadników wstępnych. Do oczyszczania mechanicznego ścieków zastosowano dwa osadniki w tym jeden osadnik jednokomorowy a drugi dwukomorowy. Są to osadniki prostokątne o przepływie poziomym. Oczyszczone mechanicznie ścieki wraz z osadem recyrkulowanym z osadników wtórnych przepompowywane są do 7 komór napowietrzania, w których następuje proces biologicznego oczyszczania za pomocą osadu czynnego. Proces oczyszczania prowadzą pierwotniaki i bakterie absorbujące przetwarzające zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Drobnoustroje oraz zaadsorbowane przez nie zanieczyszczenia tworzą skupiska w formie kłaczków zwanych osadem czynnym. Warunkiem prawidłowej pracy osadu czynnego jest ciągłe mieszanie go ze ściekami, utrzymywanie w zawieszeniu w ściekach i dostarczanie tlenu. Ma to na celu ułatwienie dostępu pożywienia oraz umożliwienie oddychania drobnoustrojów. W komorach osadu czynnego ścieki napowietrzane są sprężony powietrzem doprowadzanym ze stacji wentylatorów, poprzez ruszty napowietrzające zawieszone w ściekach na głębokości 0,7 m. Ten system napowietrzania ścieków nazwany jest systemem INKA. Czas przetrzymania ścieków w komorach napowietrzania wynosi ok. 5 godzin. Mieszanina oczyszczonych ścieków wraz z osadem czynnym grawitacyjnie dopływa do 3 osadników wtórnych radialnych typu DORA. Oczyszczone ścieki poprzez koryto pomiarowe odprowadzane są do rzeki Drzewiczki. W celu podwyższenia jakości oczyszczanych ścieków w oczyszczalni w Opocznie zastosowano wstępne chemiczne strącanie. Wstępne chemiczne strącanie realizowane jest poprzez:
- dawkowanie koagulantu PIX-113 (wodny roztwór siarczanu żelazowego)
- wspomaganie procesu polielektrolitem Magnafloc. Dozowanie koagulantu PIX-113 odbywa się w dwóch punktach:
  • poniżej piaskownika dla ścieków z lewobrzeżnej części miasta
  • na kanale doprowadzającym ścieki z prawobrzeżnej części miasta.
Poniżej przepompowni Polielektrolit dozowany jest przed osadnikami wstępnymi. Dawka koagulantu PIX-113 i polielektrolitu Magnafloc ustalona została doświadczalnie i uzależniona jest od przepływu ścieków. Zastosowanie siarczanu żelazowego (PDC-113) oraz Magnafloc przyczyniło się do poprawy podstawowych parametrów oczyszczania ścieków takich jak: zawiesina, BZTs, ChZT, azot ogólny i fosfor ogólny. Dodawanie Magnafloc równolegle z PDC wpłynęło na lepszą aglomerację flokuł, przyśpieszenie sedymentacji i redukcję objętościową osadów. Osad nadmierny z osadników wtórnych oraz osad z osadników wstępnych przepompowywany jest do trzech otwartych basenów fermentacyjnych (OBF). W OBF następuje beztlenowa stabilizacja osadów. Ustabilizowane osady odwadniane są na prasie i awaryjnie na poletkach osadowych. Odwodnione osady poddawane są procesom higienizacji i wykorzystywane jako preparat wapniowo-organiczny BIOMDC do rekultywacji gruntów. Oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość 366 m3/h.