O Projekcie

„Budowa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie gminy Opoczno”.
Projekt współfinansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, I Oś priorytetowa- Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-007/10. Numer Umowy o dofinansowanie: POIS.01.01.00-00-007/10-00 z dnia 23.03.2012.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63 485 087,90 PLN . Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 36 512 281,02 PLN .
Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 31 035 438,86 PLN. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez IW zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej gminy do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Cel projektu będzie realizowany poprzez wyposażenie gminy w odpowiednią infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG (dot. oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. [w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 168.poz. 1763 z 08.07.2004 r.)] oraz spełnienie przez gminę wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Cele przyrodnicze:
 • - zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • - poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • - poprawa jakości gleby,
 • - zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
 • - odprowadzenie wytworzonych ścieków do oczyszczalni, odpowiadających normom polskim i europejskim,
 • - utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich zwartych terenów zabudowy,
 • - wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,
 • - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
 • - właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych,
 • - ochrona ujęć wód.
Cele ekonomiczne:
 • - zmniejszenie strat w środowisku,
 • - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin,
 • - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
 • - poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w mieście,
 • - efektywniejsza gospodarka osadami ściekowymi z oczyszczalni,
 • - pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie.
Cele społeczne:
 • - zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury technicznej i instytucjonalnej,
 • - podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów,
 • - poprawa warunków sanitarnych,
 • - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców zgłaszanych od kilkudziesięciu lat,
 • - likwidacja uciążliwości zapachowych będących wynikiem odprowadzania ścieków sanitarnych do rowów przydrożnych i niewłaściwej pracy niektórych oczyszczalni ścieków,
 • - rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy – obniżenie lokalnej stopy bezrobocia
Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, która może przyczynić się do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulować tworzenie miejsc pracy. Poza tym rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej pośrednio przyczyni się do osiągnięcia następujących dyrektyw środowiskowych UE:
 • - dyrektywa 91/271/EWG8 – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych /KPOŚK/,
 • - dyrektywy 76/464/EWG– poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do dyrektywy,
 • - dyrektywa 2000/60/WE– ramowa dyrektywa wodna.
Projekt jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – priorytet 1. Gospodarka wodno – ściekowa.