I. Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Gminy Opoczno


Zakres projektu w podziale na zlewnie:

• Zlewnia Bukowiec Opoczyński

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie nazwanej "BUKOWIEC OPOCZYŃSKI" jest zlokalizowana w sołectwie Bukowiec Opoczyński oraz w części sołectwa Sobawiny.
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym w miejscowościach Bukowiec Opoczyński i części miejscowości Sobawiny. Ścieki z Bukowca Opoczyńskiego oraz części sołectwa Sobawiny układem kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzane będą istniejącym kolektorem do Opoczna na oczyszczalnię ścieków w tym mieście.
Projektowane kanały grawitacyjne wykonane zostaną w technologii z rur PVC-U-S, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Kanały tłoczne z przepompowni w technologii rur PE-PN10 łączonych dogrzewaniem doczołowym. Na kanałach tłocznych w odległościach nie przekraczających 200 m należy wykonać studzienki rewizyjne ∅1200 mm. Studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych ∅1200 i ∅1000 mm, oraz studzienki z PE ∅425 mm.
Bezwzględne ukształtowania terenu gminy Opoczno zamykają się w rzędnych 176,00 do 215,00 m n.p.m. Aby uniknąć nieuzasadnionego ekonomicznie przegłębiania w posadowieniu kanałów, zaprojektowano sieciowe pompownie. Postęp w zakresie produkcji pomp zatapialnych i automatyki sprawił, że budowa i eksploatacja pompowni nie sprawia żadnych problemów technicznych.Dlatego obecnie projektując kanalizację sanitarną grawitacyjną dąży się do jej wypłycenia poprzez zastosowanie prefabrykowanych pompowni ścieków. Praca projektowanych pompowni 1 + 1 w układzie pracy naprzemiennej jedna dla drugiej stanowi rezerwę.
Standardowe wyposażenie pompowni stanowią szafy sterownicze pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym (ścieki byt.-gosp.). Na życzenie Inwestora poza standardowym wyposażeniem pompowni można otrzymać dodatkowe elementy:
- pomiar przepływu ścieków
- wizualizacja
- monitoring
- zawór płuczący
Zawór płuczący działa automatycznie płucząc całą pompownię na początku każdego cyklu pompowania. W efekcie cała objętość pompowni zostaje intensywnie wymieszana i osady denne są skutecznie usuwane razem ze ściekami. Ten system powoduje również wysoki stopień natlenienia osadów co praktycznie eliminuje zapach siarkowodoru.
Doprowadzenie ścieków ze zlewni „BUKOWIEC” na oczyszczalnię wymaga zastosowania 7 pompowni sieciowych. Dla określenia parametrów pomp i przepompowni potrzebne są następujące dane:
- ilość tłoczonych ścieków - Qp/dm3/s - z Qmax.h
- geometryczna wysokość podnoszenia - Hg = Hmax - Hmin
- straty miejscowe - Hs
- straty na długości przepływu - Hd

• Zlewnia Dzielna

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie nazwanej „DZIELNA” jest zlokalizowana w sołectwie Dzielna. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielna w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym. Ścieki z Dzielnej układem kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzane będą do istniejącego kolektora w miejscowości Różanna, a następnie do Opoczna na oczyszczalnię ścieków w tym mieście.
Projektowane kanały grawitacyjne wykonane zostaną w technologii z rur PVC-U-S, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Kanały tłoczne z przepompowni w technologii rur PE-PN10 łączonych dogrzewaniem doczołowym. Na kanałach tłocznych w odległościach nie przekraczających 200 m należy wykonać studzienki rewizyjne ∅1200 mm. Studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych ∅1200 i ∅1000 mm, oraz studzienki z PE ∅425 mm.
Wysokości bezwzględne ukształtowania terenu gminy Opoczno zamykają się w rzędnych 176,00 do 215,00 m n.p.m. Aby uniknąć nieuzasadnionego ekonomicznie przegłębiania w posadowieniu kanałów, zaprojektowano sieciowe pompownie. Postęp w zakresie produkcji pomp zatapialnych i automatyki sprawił, że budowa i eksploatacja pompowni nie sprawia żadnych problemów technicznych. Dlatego obecnie projektując kanalizację sanitarną grawitacyjną dąży się do jej wypłycenia poprzez zastosowanie prefabrykowanych pompowni ścieków. Praca projektowanych pompowni 1 + 1 w układzie pracy naprzemiennej jedna dla drugiej stanowi rezerwę.
Standardowe wyposażenie pompowni stanowią szafy sterownicze pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym (ścieki byt.-gosp.). Na życzenie Inwestora poza standardowym wyposażeniem pompowni można otrzymać dodatkowe elementy:
- pomiar przepływu ścieków
- wizualizacja
- monitoring
- zawór płuczący
Zawór płuczący działa automatycznie płucząc całą pompownię na początku każdego cyklu pompowania. W efekcie cała objętość pompowni zostaje intensywnie wymieszana i osady denne są skutecznie usuwane razem ze ściekami. Ten system powoduje również wysoki stopień natlenienia osadów co praktycznie eliminuje zapach siarkowodoru.
Doprowadzenie ścieków ze zlewni „DZIELNA” na oczyszczalnię wymaga zastosowania 4 pompowni sieciowych. Dla określenia parametrów pomp i przepompowni potrzebne są następujące dane:
- ilość tłoczonych ścieków - Qp/dm3/s - z Qmax.h
- geometryczna wysokość podnoszenia - Hg = Hmax - Hmin
- straty miejscowe - Hs
- straty na długości przepływu - Hd

• Zlewnia Ogonowice

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie nazwanej „OGONOWICE” jest zlokalizowana w sołectwach Ogonowice, Ostrów i Sitowa. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ogonowice, Ostrów i Sitowa w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym. Ścieki z tej zlewni układem kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w Opocznie na oczyszczalnię ścieków w tym mieście.
Projektowane kanały grawitacyjne wykonane zostaną w technologii z rur PVC-U-S, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Kanały tłoczne z przepompowni w technologii rur PE-PN10 łączonych dogrzewaniem doczołowym. Na kanałach tłocznych w odległościach nie przekraczających 200 m należy wykonać studzienki rewizyjne ∅1200 mm. Studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych ∅1200 i ∅1000 mm, oraz studzienki z PE ∅425 mm
Wysokości bezwzględne ukształtowania terenu gminy Opoczno zamykają się w rzędnych 176,00 do 215,00 m n.p.m. Aby uniknąć nieuzasadnionego ekonomicznie przegłębiania w posadowieniu kanałów, zaprojektowano sieciowe pompownie. Postęp w zakresie produkcji pomp zatapialnych i automatyki sprawił, że budowa i eksploatacja pompowni nie sprawia żadnych problemów technicznych. Dlatego obecnie projektując kanalizację sanitarną grawitacyjną dąży się do jej wypłycenia poprzez zastosowanie prefabrykowanych pompowni ścieków. Praca projektowanych pompowni 1 + 1 w układzie pracy naprzemiennej jedna dla drugiej stanowi rezerwę.
Standardowe wyposażenie pompowni stanowią szafy sterownicze. Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym (ścieki byt.-gosp.). Na życzenie Inwestora poza standardowym wyposażeniem pompowni można otrzymać dodatkowe elementy:
- pomiar przepływu ścieków
- wizualizacja
- monitoring
- zawór płuczący
Zawór płuczący działa automatycznie płucząc całą pompownię na początku każdego cyklu pompowania. W efekcie cała objętość pompowni zostaje intensywnie wymieszana i osady denne są skutecznie usuwane razem ze ściekami. Ten system powoduje również wysoki stopień natlenienia osadów co praktycznie eliminuje zapach siarkowodoru.
Doprowadzenie ścieków ze zlewni „OGONOWICE” na oczyszczalnię wymaga zastosowania 15 pompowni sieciowych. Dla określenia parametrów pomp i przepompowni potrzebne są następujące dane:
- ilość tłoczonych ścieków - Qp/dm3/s - z Qmax.h
- geometryczna wysokość podnoszenia - Hg = Hmax - Hmin
- straty miejscowe - Hs
- straty na długości przepływu - Hd

• Zlewnia Wola Załężna

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki ze zlewni umownie nazwanej „WOLA ZAŁĘŻNA” jest zlokalizowana w sołectwach Wola Załężna, Międzybórz i części sołectwa Sobawiny. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Załężna, Międzybórz i części miejscowości Sobawiny w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym. Ścieki z tej zlewni układem kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w Opocznie na oczyszczalnię ścieków w tym mieście.
Projektowane kanały grawitacyjne wykonane zostaną w technologii z rur PVC-U-S, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Kanały tłoczne z przepompowni w technologii rur PE-PN10 łączonych dogrzewaniem doczołowym. Na kanałach tłocznych w odległościach nie przekraczających 200 m należy wykonać studzienki rewizyjne ∅1200 mm. Studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych ∅1200 i ∅1000 mm, oraz studzienki z PE ∅425 mm.
Wysokości bezwzględne ukształtowania terenu gminy Opoczno zamykają się w rzędnych 176,00 do 215,00 m n.p.m. Aby uniknąć nieuzasadnionego ekonomicznie przegłębiania w posadowieniu kanałów, zaprojektowano sieciowe pompownie. Postęp w zakresie produkcji pomp zatapialnych i automatyki sprawił, że budowa i eksploatacja pompowni nie sprawia żadnych problemów technicznych. Dlatego obecnie projektując kanalizację sanitarną grawitacyjną dąży się do jej wypłycenia poprzez zastosowanie prefabrykowanych pompowni ścieków. Praca projektowanych pompowni 1 + 1 w układzie pracy naprzemiennej jedna dla drugiej stanowi rezerwę.
Standardowe wyposażenie pompowni stanowią szafy sterownicze pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym (ścieki byt.-gosp.). Na życzenie Inwestora poza standardowym wyposażeniem pompowni można otrzymać dodatkowe elementy:
- pomiar przepływu ścieków
- wizualizacja
- monitoring
- zawór płuczący
Zawór płuczący działa automatycznie płucząc całą pompownię na początku każdego cyklu pompowania. W efekcie cała objętość pompowni zostaje intensywnie wymieszana i osady denne są skutecznie usuwane razem ze ściekami. Ten system powoduje również wysoki stopień natlenienia osadów co praktycznie eliminuje zapach siarkowodoru.
Doprowadzenie ścieków ze zlewni „WOLA ZAŁĘŻNA” na oczyszczalnię m. Opoczna wymaga realizacji 6 pompowni sieciowych. Dla określenia parametrów pomp i przepompowni potrzebne są następujące dane:
- ilość tłoczonych ścieków - Qp/dm3/s - z Qmax.h
- geometryczna wysokość podnoszenia - Hg = Hmax - Hmin
- straty miejscowe - Hs
- straty na długości przepływu - Hd