II. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ściekówbędzie obejmować:
- modernizację obiektów mechanicznej oczyszczalni poprzez
- wykonanie punktu zlewnego,
- wymianę krat na obu kolektorach doprowadzających ścieki do oczyszczalni ,
- zastosowanie płukania i prasowania skratek,
- wymiana pomp w pompowniach ścieków i zainstalowanie falowników,
- dla przepływów powyżej 400 m3/h ścieki kierowe będą do zbiornika retencyjnego powstałego z trzeciej istniejącej komory OBF. Ścieki zgromadzone w zbiorniku retencyjnym kierowane będą do oczyszczalni po ustaniu nadmiernych przepływów,
- wykonanie nowego piaskownika poziomego napowietrzanego z wydzielona komorą tłuszczową wraz płuczką piasku,
- wymianę zgarniacza w osadniku wstępnym, Dla polepszenia podatności ścieków na biologiczne usuwanie fosforu przewidziano generację LKT (w osadniku wstępnym poprzez zwiększenie pojemności i czasu magazynowania osadu wstępnego doprowadzając do jego wstępnej fermentacji). Ograniczy to do interwencyjnego stosowania procesów chemicznych (symultanicznie),
- ze względu na niekorzystny stosunek BZT5/N w ściekach doprowadzanych do bloku biologicznego przewiduje się wykonanie instalacji umożliwiającej podanie części ścieków do bloku biologicznego z pominięciem osadnika wstępnego,
- z uwagi na duże zróżnicowanie wielkości ładunków dobowych oraz widoczne bardzo niskie obciążenie zanieczyszczeniami oczyszczalni w godzinach nocnych z wyraźne widocznym porannym szczytem azotowym dlatego przewidziano zastosowanie zbiornika uśredniającego skład ścieków przed komorami osadu czynnego,
- wszystkie obiekty zostaną przykryte, a złowonne powietrze zostanie wprowadzone do instalacji eliminującej odory,
- modernizację technologii biologicznego oczyszczania ścieków

Na reaktor biologiczny przewiduje się wykorzystanie istniejących komór napowietrzania oraz dobudowanie nowego zbiornika.

- Pierwszą część reaktora stanowi kilka zbiorników, w których realizowany jest proces biologicznego usuwania fosforu Bio-P przy zachowaniu dobrej jakości osadu. W systemie tym następuje mieszanie ścieków surowych z osadem recyrkulowanym z osadników wtórnych. Jest to tzw. komora beztlenowa. Komora ta zostanie przykryta i włączona w sieć antyodorową części mechanicznego oczyszczania ścieków
- Drugą część reaktora stanowić będą dwie komory. W pierwszej komorze będą warunki prawie beztlenowe a w drugiej komorze będą warunki tlenowe. W komorze tlenowej będą przebiegać procesy utleniania związków węgla i procesy utleniania azotu amonowego do azotanów. Biologiczne usuwanie azotu przebiegać będzie w procesie dwustopniowym. W pierwszym azot amonowy zostanie utleniony do azotanów w procesie nitryfikacji, a następnie w procesie denitryfikacji azotany zostaną przekształcone w azot gazowy, który będzie uwolniony do atmosfery. W dalszej kolejności część azotanów będzie włączona do osadu czynnego i usunięta wraz z osadem nadmiernym. W procesie denitryfikacji bakterie denitryfikacyjne potrzebują źródła węgla, dlatego komora niedotleniona (denitryfikacji) poprzedzać będzie komorę tlenową (nitryfikacji), a ścieki z azotanami będą recyrkulowane do komory niedotlenionej z komory tlenowej. Jest to tzw. recyrkulacja wewnętrzna. W komorach reaktora konieczne będzie utrzymanie wymaganego stężenia osadu czynnego. Oddzielenie ścieków od osadu odbywać się będzie w osadnikach wtórnych, z których osad będzie recyrkulowany do komory denitryfikacji osadu recyrkulowanego.
- Proces kontrolowany będzie przez ciągły pomiar stężenia tlenu w komorze napowietrzania oraz przez ciągły pomiar stężenia azotu amonowego w ściekach odpływających z oczyszczalni. Ponieważ proces zależy od wielu faz technologicznych układ będzie sterowany odpowiednim programem, co zapewni optymalizację procesu nawet przy zmiennym dopływającym ładunku i ograniczy zużycie energii elektrycznej. Powietrze będzie rozdzielane do poszczególnych zbiorników poprzez system rurociągów, a jego ilość, sterowana pracą falownika, zależeć będzie od stężenia tlenu w ściekach i stężenia azotu amonowego w odpływie z oczyszczalni. Oznacza to, że pracą dmuchaw sterował będzie komputer za pomocą odpowiedniego programu. Nie wystąpi problem rozdziału powietrza na poszczególne ciągi z uwagi na niezależne przewody powietrzne dla każdego z nich. Ustawienie odpowiednich proporcji dla poszczególnych sekcji rusztu będzie możliwe przy użyciu przepustnic.
- W strefach nienapowietrzanych przewidziano montaż mieszadeł wolnoobrotowych utrzymujących osad czynny w zawieszeniu. Strefa nitryfikacji wyposażona będzie w system napowietrzania drobnopęcherzykowego.
- Dla zapewnienia odpowiedniej redukcji zawiesiny w ściekach oczyszczonych przewidziano rozbudowę osadników wtórnych o czwartą jednostkę
- Do zasilania rusztów natleniających komory nitryfikacji przewiduje się zastosowanie dmuchaw. Przewiduje się automatyczne sterowanie pracą dmuchaw napowietrzających ścieki oraz wydajnością pomp do recyrkulacji ścieków i osadów.
- Przewidziano biologiczną defosfatację a istniejąca instalacja koagulanta (PIX) stanowić będzie proces interwencyjny.
- Ostateczne oczyszczanie ścieków polegające na oddzieleniu zawiesiny osadu czynnego i pozostałych części pływających nastąpi w osadnikach wtórnych.
- Sklarowane ścieki zostaną odprowadzone do odbiornika, a zatrzymany w lejach osadników osad zostanie odprowadzony do pompowni skąd część osadu (osad nadmierny) zostanie przetłoczona do obiektów gospodarki osadowej, a pozostała część recyrkulowana będzie do komory defosfatacji bloku biologicznego
- modernizację technologii przeróbki osadów
- Osady wstępne zatrzymane w osadniku wstępnym i zagęszczone w jego lejach osadowych kierowane będą do wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej ZKF wraz z osadem nadmiernym zagęszczonym mechanicznie.
- Do ZKF doprowadzane będą mogły być tłuszcze zatrzymane w piaskowniku.
- Proces fermentacji prowadzony będzie w temperaturze 35OC, a do podgrzewania wykorzystany zostanie powstający wyniku fermentacji biogaz.
- Osad przefermentowany usuwany z ZKF zostanie poddany odgazowaniu w adaptowanym trzecim OBF-ie.
- Osady przefermentowane i odgazowane zostaną poddane procesowi odwadniania mechanicznego i składowane w zadaszonej wiacie
- Dla potrzeb procesu fermentacji wykonany zostanie niskociśnieniowy zbiornik biogazu wraz z pochodnią oraz budynek operacyjny.
- Zbiorniki osadów nieustabilizowanych oraz budynki odwadniania i zagęszczania posiadać będą niezależną sieć antyodorowa.

Zmodernizowane zostaną następujące obiekty:
- hala dmuchaw z dmuchawami w obudowach dźwiękochłonnych
- kotłownia biogazowa
- budynek zaplecza z laboratorium
- magazyny
- stacja trafo
- sieć akpia
- sieci międzyobiektowe i technologiczne na terenie oczyszczalni